نرخ پایه فرآورده‌های ویژه در بورس جهت مصارف داخلی (نیمه نخست دیماه 1399)

 

 

نرخ پایه فرآورده‌های ویژه در بورس جهت مصارف داخلی

پایگاه خبری پلیمر و بسته بندی - پپنا (www.ppn.ir):

 نرخ پایه فرآورده‌های ویژه در بورس جهت مصارف داخلی (نیمه نخست دیماه 1399)