اسامی کامل کاندیداهای انتخابات تعاونی صنایع پلاستیک

اسامی کامل کاندیداهای انتخابات تعاونی صنایع پلاستیک

پایگاه خبری پلیمر و بسته بندی - پپنا (www.ppna.ir):

اسامی کامل کاندیداهای انتخابات تعاونی صنایع پلاستیک
مجمع عمومی تعاونی پلاستیک شنبه 11 آبان برگزار می شود
تا قبل از استعفاها، به نظر می رسید کاندیداها در سه دسته تقسیم بندی شده اند:


تیمی فعلی تعاونی به همراه اعضای جدید که عملکرد مالی بسیار خوبی داشته است
تیم ملامحمد
 تیم کیوجی ها که یک پای ثابت تمام رقابت هاست

با استعفای احمدپناه، ملامحمد، مقصودی، متقی احتمالا رقابت بین هیات مدیره فعلی و کیوجی هاست